III Sesja Rady Gminy Chąśno

W dniu 28 grudnia 2018 roku odbyła się III Sesja Rady Gminy Chąśno, na której zostały podjęte uchwały w sprawie:

1. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem jest Gmina Chąśno,
2. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywinia dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
3. określania zasad zwrotu w zakresie dożywiannia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
4. zmian w budżecie na 2018 rok,
5. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chąśno na lata 2018-2021 wraz z prognozą spłaty długu na lata 2018-2028,
6. przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2019-2022 Gminy Chąśno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Nagranie transmisji obrad III Sesji Rady Gminy Chąśno można obejrzec na stronie: https://gminachasno.sesja.pl/category/arch/.