I Sesja Rady Gminy Chąśno

19 listopada 2018 roku o godz. 10:00 odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Chąśno, zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy Chąśno;
  2. Ślubowanie radnych;
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy;
  4. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy Chąśno;
  5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego Seniora;
  6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady;
  7. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
  8. Złożenie ślubowania przez Wójta;
  9. Wybór komisji rewizyjnej;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej;
  11. Wybór komisji skarg, wniosków i petycji;
  12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji;
  13. Wybór stałych komisji Rady Gminy;
  14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Chąśno oraz ich składów osobowych;
  15. Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Chąśno;
  16. Sprawy różne;
  17. Dyskusja;
  18. Wolne wnioski;
  19. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Chąśno.

Przewodniczącym Rady Gminy Chąśno ponownie został Pan Ireneusz Sołtysiak, Wiceprzewodniczącym – Pan Mirosław Górajek. Panowie wybrani zostali jednogłośnie. Powołane zostały cztery Komisje Rady Gminy: Komisja Rewizyjna, której przewodniczącą jest Pani Boźena Brodecka, Komisja skarg, wniosków i petycji z przewodniczącym Panem Andrzejem Błażejewskim, Komisja Budżetowo-Gospodarcza, której przewodniczy Pan Wiesław Kępka oraz Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnym, gdzie przewodniczącą jest Pani Magdalena Boczek.