I Sesja Rady Gminy Chąśno

19 listopada 2018 roku o godz. 10:00 odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Chąśno, zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie I Sesji Rady Gminy Chąśno;
 2. Ślubowanie radnych;
 3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy;
 4. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Gminy Chąśno;
 5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego Seniora;
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady;
 7. Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
 8. Złożenie ślubowania przez Wójta;
 9. Wybór komisji rewizyjnej;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej;
 11. Wybór komisji skarg, wniosków i petycji;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji;
 13. Wybór stałych komisji Rady Gminy;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Chąśno oraz ich składów osobowych;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Chąśno;
 16. Sprawy różne;
 17. Dyskusja;
 18. Wolne wnioski;
 19. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Chąśno.

Przewodniczącym Rady Gminy Chąśno ponownie został Pan Ireneusz Sołtysiak, Wiceprzewodniczącym – Pan Mirosław Górajek. Panowie wybrani zostali jednogłośnie. Powołane zostały cztery Komisje Rady Gminy: Komisja Rewizyjna, której przewodniczącą jest Pani Boźena Brodecka, Komisja skarg, wniosków i petycji z przewodniczącym Panem Andrzejem Błażejewskim, Komisja Budżetowo-Gospodarcza, której przewodniczy Pan Wiesław Kępka oraz Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnym, gdzie przewodniczącą jest Pani Magdalena Boczek.